วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -คุมนักเรียนทำความสะอาดตามสายชั้น ป. 3
             -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
             -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
             -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
           -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสี่
            -ช่วยกวาดห้องแนะแนว
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า      
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
             -คุมนักเรียนทำความสะอาดตามสายชั้น ป. 3
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทุกห้อง
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
            - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย
            -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสี่
            -ช่วยกวาดห้องแนะแนว
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
             -คุมนักเรียนทำความสะอาดตามสายชั้น ป. 3
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
         - ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
         - ช่วยครูพี่เลี้ยงติดบอรด์ใน้อง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
          - ทำบอร์ดให้กับครู
          - ช่วยกวาดห้องพักครู
          - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด
วันพุธที่  18 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
         -รับนักเรียนสายชั้น ป.3 เข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ สอง เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ สอง เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
            - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด
วันพฤหัสที่ 19  กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
       -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ สอง เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ สอง เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
   ช่วงบ่าย
     - ช่วยครูติดบอร์ดในห้องเรียน
      - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
      -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
      -สอนภาษาไทย ป 3/4 ในคาบที่สอง
       -สอนภาษาไทย ป 3/1 ในคาบที่สาม
   ช่วงบ่าย
        -ช่วยครูทำดอกไม้จากกระดาษ
        -ช่วยคุมนักเรียน ป.3/1 ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
วันศุกร์ที่ ที่ 13 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
             -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
             -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
             -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
            -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสี่
             -ช่วยกวาดห้องแนะแนว
            -ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำเวรก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า      
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทุกห้อง
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ สอง เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่สาม เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
            - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย
          - ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแนะแนวโครงการระบบช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 05-06 กรกฎาคม 2555
             ** โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)จัดกีฬาสีร่มไทรเกมส์  ของ อ. หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช **
  วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า       
            ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทุกห้อง
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 10:00-11:00 . นักเรียนชั้น ป.3/4
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 . นักเรียนชั้น ป.3/1
            - ช่วยครูจัดบอรด์ช่วงบ่าย
             -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
             - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 นักเรียนชั้น ป.3/4
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 นักเรียนชั้น ป.3/1

ช่วงบ่าย 
          
ช่วยคุณครูจัดห้อง
          - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด
วันพุธที่  11 กรกฎาคม  2555
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
         -รับนักเรียนสายชั้น ป.3 เข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 10:00-11:00 . นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.3/4
            - ช่วยคุณครูจัดห้อง
           -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
                -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
                -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
               -สอนภาษาไทย ป.3/1ในคาบที่สาม
ช่วงบ่าย
              -สอนภาษาไทย ป. 3/4 ในคาบที่สี่
                - ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันจันทร์ที่  2 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สอง
        -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
        -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันอังคารที่  3 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
     -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
     -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
     - ช่วยคุมนักเรียนซ้อมเดินพาเรด
     -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสอง
     -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
      -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555
ช่วงเช้า
              -ลงชื่อการปฏิบัติการ
             -ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.3
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3
             -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
ช่วงบ่าย
                -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติกา
    -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
               -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
                    - สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สอง
   ช่วงบ่าย
            -ช่วยคุมนักเรียน ป.3/1  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
           -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
              -ลงชื่อการปฏิบัติการ
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3
             -สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบที่สอง เวลา 010:00-11:00 น.ห้อง ป.3/1
ช่วงบ่าย
                -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง